Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kursöversikt

Nedan finns en beskrivning i kronologisk ordning av de kurser som ingår på programmet. För mer information om varje specifik kurs, litteraturlista och schema se Göteborgs universitets lärplattform Canvas


Termin 1 - Grunderna i offentlig förvaltning

Introduktion till offentlig förvaltning

Kurskod: FH1109, 30 hp, grundnivå 
Den offentliga sektorn är en komplex organisation. Som framtida professionell tjänsteman i offentlig tjänst behöver Du kunna se förvaltningen ur ett flervetenskapligt perspektiv för att fullt ut förstå Din roll. Kursen ger en introduktion till Sveriges statsskick och förvaltningsmodell. Förvaltningens roll som ett politiskt, ekonomiskt och lagstyrt system problematiseras med teorier hämtade från statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi och juridik.

 

Termin 2 - Demokrati och juridik

Demokrati och välfärd

Kurskod: FH1101, 15 hp, grundnivå 
Olika välfärdsmodeller bygger upp och skapar skilda relationer mellan politik, marknad och ideell sektor. Samtidigt är dessa välfärdsmodeller stark kopplade till olika demokrati- och rättviseideal. Rättvise- och demokratiidealen påverkar både välfärdsstatens konkreta utformning och medborgarskapets innehåll. I kursen ges Du utifrån studier av klassiska välfärds-, demokrati- och rättviseteorier verktyg att analysera den offentliga välfärdens produktion och fördelning.

Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning

Kurskod: FH1103, 15 hp, grundnivå 
Kursen behandlar den offentliga förvaltningens reglerings- och kontrollsystem. Myndigheternas funktioner för nationell planering, normering och kontroll problematiseras i relation till bl a kommunal självstyrelse. Kursen behandlar förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, kommunallagen samt lagar som styr offentliga tjänstemäns ansvar och principer för genomförande av politik: Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen, Lagen om offentlig upphandling. Juridisk metod introduceras.

 

Termin 3 - Samhällsekonomi, granskning och hållbarhet

Samhällsekonomi

Kurskod: FH1117, 15 hp, grundnivå 
I kursen analyseras samspelet mellan konsumenter och producenter i en marknadsekonomi samt utfallet av detta samspel. Mikroekonomiska teorier såsom konsumtionsteori och produktionsteori gås igenom. Dessutom behandlas prissättning på olika marknader som karaktäriseras av fullkomlig konkurrens, monopol, oligopol och monopolistisk konkurrens. Kursen behandlar även centrala frågeställningar inom makroteorin. Kursen ger en presentation av national- och finansräkenskaperna, betalningsbalans, inflation och arbetslöshet. Vidare behandlar kursen pengars funktioner och roll i samhällsekonomin, centralbankens roll för penningpolitiken samt hur inflationen och växelkurs bestäms på lång sikt. 

Offentlig granskning

Kurskod: FH1212, 7,5 hp, grundnivå 
Granskningsformer används i det moderna samhället för att bedöma och kontrollera genomförandet av offentlig politik på kommunal, nationell och internationell nivå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i de vanligast förekommande granskningsformerna. I kursen presenteras även granskningsformernas rötter och granskningens potentiellt positiva och negativa konsekvenser i det demokratiska samhället. Särskilt fokus läggs på ansvarsutkrävande utifrån samhällsvetenskapliga teorier.

Hållbar utveckling i städer och regioner

Kurskod: FH1215, 7,5 hp, grundnivå 
Hållbar utveckling är ett övergripande politikområde där den offentliga förvaltningen har stor betydelse. Politiska institutioner och professionella tjänstemän förväntas genom styrning och samarbete främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I detta sammanhang uppstår spänningar mellan olika synsätt och intressen. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsbegreppets utveckling och tillämpning, samt dess relation till demokrati och styrning.

(Kursen Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp ges sista gången HT20)

(Fr o m antagningstermin VT20 ersätts kursen Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp till Digital förvaltning och artificell intelligens, 7,5 hp och ges första gången VT21)

Digital förvaltning och artificiell intelligens

Kurskod: ej fastställd, 7,5 hp, grundnivå
I kursen diskuteras och problematiseras den offentliga sektorns digitalisering och Al-begreppet (artificiell intelligens). Digital förvaltning handlar om utvecklingen såsväl inom förvaltningen, i relation till medborgare och företag och till samhället i stort. Kursen kommer att behandla centrala och grundläggande begrepp kring digital förvaltning och artificiell intelligens. Vilka konsekvenser leder investeringar i artificiell intelligens och digitalisering till i offentliga verksamheter? Skapas nya praktiker och tekniker, hur förhåller sig olika yrkesgrupper och professioner till fenomenet digital förvaltning och artificiell intelligens?


Termin 4 - Offentligt ledarskap och ekonomistyrning

Externredovisning

Kurskod: FH1106, 7,5 hp, grundnivå 
Denna kurs i externredovisning är inriktad på politisk styrda och budgetkopplade organisationer. Kursen inleds med en genomgång av principerna för bokföring enligt BAS-plan. Olika redovisningsproblem diskuteras och löses inom ramen för BAS-planen. Senare delen av kursen ägnas åt värderingsproblem, bokslutsarbete och finansiella analyser. Kursen avslutas med en diskussion om årsredovisningen och dess roll i offentliga verksamheter.

Ledarskap i offentliga organisationer

Kurskod: FH1108, 7,5 hp, grundnivå
I kursen behandlas olika teman kopplat till ledarskap i offentliga organisationer. Utgångspunkten för kursen är att varje students intresse och engagemang bidrar till det kollektiva lärandet där principerna om "att lära genom att göra" ("learning by doing") och "meningsfullt lärande" ("purposeful learning") skall vara vägledande. Baserat på studenternas egna val av tema görs teoretiska fördjupningar som presenteras skriftligt i form av bokkapitel och muntligt i form av studentföreläsningar. Exempel på teman är: hållbart ledarskap, olika typer av ledarskap, behövs ledarskap?, ledarskap och intersektionalitet, ledarskap nu och då, skillnad på ledarskap i privata och offentliga organisationer?, skillnad på bra och dåligt ledarskap?

Internredovisning

Kurskod: FH1107, 15 hp, grundnivå 
Internredovisning är en kurs i ekonomistyrning med inriktning mot politisk styrda och budgetkopplade organisationer. I kursen görs inledningsvis en genomgång av modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Sedan följer en genomgång av kalkyler som underlag för beslut om investeringar, prissättning, verksamhetsvolymer och verksamhetsutförande. Därefter behandlas modeller för budgetering, internredovisning och budgetuppföljning. Kursen avslutas med att interna styrmodeller problematiseras.

 

Termin 5 - Metod

Metodtillämpning

Kurskod: FH1306, 7,5 hp, grundnivå 

Kursen förbereder och tränar studenten i läsandet och presentation av vetenskapliga texter och offentliga tryck. Kursen handlar om kritiskt läsande av vetenskapliga texter, offentliga tryck, och andra relevanta texter, som kan ligga till grund för olika former av kommunikation till olika målgrupper.

(Kursen Metodtillämpning, 7,5 hp ges sista gången HT21)

(Fr o m antagningstermin VT20 byter kursen Metodtillämpning, 7,5 hp benämning till Kommunikation i det offentliga arbetslivet, 7,5 hp (kurskod ej fastställd) och ges första gången VT22)

Vetenskapsteori och metod

Kurskod: FH1301, 15 hp, grundnivå 

Kursen ger kunskaper om vetenskaplig metod och förbereder studenterna för uppsatsskrivande. Vi tar upp teoretiska teman som vetenskapsteori och forskningsdesign och praktiska frågor som hur man samlar in och analyserar data samt hur man skriver uppsats. Kursen ger verktyg för att skriva uppsats, bedöma och kritisera andras vetenskapliga skrifter samt förståelse för vad som kännetecknar en bra uppsats. Den innehåller flera praktiska moment och många exempel från forskning om politik och förvaltning.

Statistisk grundkurs

Kurskod: FH1303, 7,5 hp, grundnivå 

Statistisk grundkurs ger en grund för statistiska studier och du kommer att lära dig hur du värderar och presenterar statistiska uppgifter i tabeller och diagram. Vidare kommer du att kunna beräkna och förklara central- och spridningsmått för ett statistiskt material samt utföra dessa med hjälp av ett statistikprogram. Du kommer bland annat att kunna beräkna och förklara innebörden av regressioner, korrelationer och tidsserier som kan användas i exempelvis din framtida kandidatuppsats.

 

Termin 6 - Fördjupning i offentlig förvaltning

På sjätte terminen läses en av tre valbara kurser som ger dig en inriktning mot tre olika fält inom offentlig förvaltning. Därefter skrivs en kandidatuppsats inom utbildningen.

Ledning och styrning inom offentlig organisationer

Kurskod: FH1202, 15 hp, grundnivå 

Hur kommer det sig att offentliga organisationer ser ut och fungerar som de gör? Varför och hur förändras de? Genom att förstå och kritiskt resonera kring de offentliga organisationernas utseende, funktion och innehåll, är det också möjligt att led dem. I kursen ingår teorier kring exempelvis närverk, marknader, domäner och professioner, men också många praktiska exempel från främst välfärdssektorns organisationer.

Förvaltningsekonomi

Kurskod: FH1204, 15 hp, grundnivå 

Kursen behandlar ekonomistyrning med inriktning mot politiskt styrda och budgetkopplade organisationer. Kursen inleds med en översikt om forskning kring ekonomistyrning. Därefter görs en fördjupning av styrmodeller med fokus på New Public Management. Kursen avslutas med en problematisering kring styrmodeller samt sambandet mellan organisation och ekonomi. Det praktiska inslaget i kursen är att lösa ekonomiska problem.

Policyanalys

Kurskod: FH1203, 15 hp, grundnivå 

Policyanalys är ett mångvetenskapligt och professionellt område inom offentlig förvaltning. Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfall. Syftet är att producera, analysera och kommunicera kunskap som kan lösa olika policyproblem. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om centrala begrepp, teorier och metoder som används inom policyanalys. Exempel hämtas från olika politikområden, bland annat miljö-, välfärds- och biståndspolitik.

Kandidatuppsats i offentlig förvaltning

Kurskod: FH1504, 15 hp, grundnivå 

Som examensarbete skriver du en självständigt genomförd kvalificerad utredningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsens ämne väljs med utgångspunkt i det tema som du tidigare valt under kandidatutbildningen i offentlig förvaltning. Du ska också försvara uppsatsen stjälvständigt vid ett seminarium och själv opponera på en annan students uppsats.

Kontaktpersoner

Studieadministration
Lena Bandgren
Annika Johansson
studieadmin@spa.gu.se

Studievägledning
Kristina Ahlström
studievagledning@spa.gu.se

 

Programöversikt

Programöversikten gäller
fr o m antagningstermin VT20

Programöversikt kandidatprogrammet

Programöversikten gäller
fr o m antagningstermin
HT17-HT19
Programöversikt kandidatprogrammet

Fr o m VT20 ändras kursordning/
kurstakt (helfart) i termin 4 till: FH1106 Externredovisning, 7.5 hp / FH1108 Ledarskap i offentliga organisationer, 7.5 hp / FH1107 Internredovisning,
7.5 hpUtbildningsplanen gäller
fr o m VT20

Utbildningsplan kandidatprogrammet

Utbildningsplanen gäller
HT17-HT19

Utbildningsplan kandidatprogrammet

 

En student berättar

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2020-01-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?