Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Förvaltningshögskolans rapportserie

Följande rapporter är publicerade i Förvaltningshögskolans rapportserie och behandlar forskning i offentlig förvaltning.

20:154 Sime Zupan
Lokaljournalistiken som blåslampa. – Medias inverkan på redovisningskvalitet i svenska kommuner

20:153 Petra Svensson (red), Anton Holmgren Jonsson, Johanna Jonsson, Josephine Massie
Att styra på tvären. Tre studier om tvärsektoriell koordinering och dessa aktörer i offentlig förvaltning.

19:152 Emilia Kahn och Amanda Lycke
Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EUdomstolen i förhandsavgöranden angående den europeiska arresteringsordern?

19:151 Kerstin Bartholdsson, Louise Holm och Allison Östlund
Effektivitet och rättsäkerhet vid brandtillsyn – utmaningar och målkonflikter för lokala tjänstemän

19:150 Petra Fogelholm, Jenny de Fine Licht och Peter Esaiasson
När beslutet fattats – en studie av kommuners hantering av skolnedläggnigna

19:149 Sylwia Jedrzejewska
När hjärtat skriker av glädje och sorg. Hur faddrar påverkas av sitt frivilliga engagemang för ensamkommande flyktingbarn

18:148 Magnus Thor
Revisionskvalitet i svenska kommuner. En studie om följsamhet mot redovisningsregleringen

18:147 Louise Holm och Osvaldo Salas
Finanspolitiska åtgärder. En keynesisansk ansats

18:146 Henry Bäck
Kommunrevisorns testamente

18:145 Christoffer Matshede
Public Procurement and the Public-Private Value Conflict in the Transport Sector – A Research Model

18:144 Kerstin Bartholdsson
Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

17:143 Lena Kindborg
64 % män Kvinnor och män i kurslitteraturen vid Förvaltningshögskolan

17:142 Robin Andersson
Samverkan i demokratin försvar. EN studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism

17:141 Malin Isaksson
Kunskapsstaden Göteborg - varför och för vem? – Tre organisationers syn på kunskap och Göteborg som kunskapsstad 2000-2016

16:140 Therese Jakobsson och Helena Richardsson
Politik och förvaltning på nätet

16:139 Carl Odhnoff
Att förstå EBP - Översättningar av idén om en evidensbaserad praktik i den svenska socialtjänsten

16:138 Kerstin Bartholdsson och Ylva Norén Bretzer
Samordnad samverkan - En utvärdering av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

16:137 Hanna Hellgren
Mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker - Institutionella logiker i organiseringen av förskolan

15:136
Nazem Tahvilzadeh
Socialt hållbar stadsutveckling? Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad

15:135
Gustaf Kastberg
Ändamålsenlig organisering. Stadsdelsförvaltning, målkomplexitet och förändrad omvärld

15:134
Inga-Lisa Adler
Medskapardemokrati. Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt

15:133
Johan Sandén
Mer papper, klickare barn? Hur lärares administrativa arbete kan påverka kvaliteten i skolan.

15:132
Andreas Lundstedt
Styrmedlens outtalade politik. En studie av New Orleans kulturekonomiska landskap

15:131
Kristofer Johansson
Den svenska polisens yrkeskultur. En studie av polisstudenters utbildningslitteratur

14:130
Oliver Bjerhem och Peter Rundblom Andersson
Är ni med på noterna? En studie om kommunala redovisningsval och notavvikelser.

14:129
Anna Laurell och Jessicac Moström Axelfelt
The Socio-Economic Impacts of CSR. A Case Study of Swedish-related Companies and Corporate Social Responsibility in Vietnam

14:128
Louise Holm och Osvaldo Salas
Investeringskalkyl och beslutsteori. Verktyg för beslutsfattande under osäkerhet.

13:127
Maja Rhodin Edlund
Where did all the women go? Representation of women and men in teh Standing Committees of the European Parliament

13:126
Erik Bergman
Interkommunal samverkan - en nödvändig lösning på kommunala utmaningar

13:125
Angelica Börjesson och Marcus Starcke
Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande.

12:124
Mats Bengtsson och David Karlsson
Demokratins svängrum. Lokalpolitikens roll i den specialreglerade verksamheten.
140:-

12:123
Osvaldo Salas
Samhällsekonomiska utvärderingar
90:-

12:122
Marcus Johansson
Den som jagar efter makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vis implementeringen av jaktpolitiska EU-direktiv.
140:-

11:121
Oskar Johansson
Lika men olika? - redovisning av effektivitet inom statliga myndigheter
140:-

11:120
Louise Skoog
Alla följer partilinjen - en studie om hur kommunpolitiker tolkar sitt mandat i praktiken.
140:-

10:119
Osvaldo Salas, César Villanueva och Rebecka Villanueva Ulfgard
Välfärdspolitik under utveckling i Mexico.
90:-

10:118
Petra Svensson
"Den nya svenskinspirerade föräldrapenningen har haft avsett verkan". - En studie av den tyska föräldraförsäkringens förändring ur ett jämställdhetsperspektiv
140:-

10:117
Andrea Egerlundh och Isabella Enbågen
När det ideella blir offentligt... eller när det offentliga blir ideellt
En jämförande studie om möjligheten till ansvarsutkrävande i governance tidevarv

140:-

10:116
Elin Jakobsson
Global Policy Making on Climate Refugees - What is the Problem?
90:-

10:115
Sara Bansmann
Bör staten försvara sig mot sina antagonister? Moderaternas och Socialdemokraternas ställningstaganden i FRA-frågan.
90:-

10:114
Margareta Lundberg Rodin
Chefer i korstryck. Att hantera krav i politiskt styrda organisationer.
140:-

10:113
Moa Aronsson
Medfinansiering. Om relationen melaln stat och kommun i infrastrukturprojekt.
90:-

10:112
Richard Vahul
På väg mot en förbättrad kommunal redovisning - konsekvenser av ett förändrat balanskrav
140:-

09:111
Osvaldo Salas
Från utvandringsland till invandringsland.
En analys av migrationsströmmar till och från Chile

90:-

09:110
David Ljung
Dores Network Management Matter? The Coordination of Integration Policy Delivery at the Local Level in Sweden
140:-

09:109
Johan Strömblad
Kan nätverksstyrning förenas med folkstyre? Stadsbyggnad, governance och demokrati i planeringen av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg
90:-

09:108
Gustaf Rönneklev
Att kasta pengar i sjön? En undersökning av nystartsjobbens direkta undanträngningseffekter.
90:-

09:107
Adiam Tedros
Lokala krisaktörer - Katastrofvolontärer eller profitörer? Den lokala krishanteringen i två kommuner under stormarna Gudrun och Per.
140:-

08:106
Annika Berggren
Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer - en studie av faktorer som leder till framgång
140:-

08:105
Christina Alvelins och Gabriella Sjöman
Vem tar ansvar för de nollplacerade? Om rehabilitering och försörjning för sjuka utan inkomst
140:-

08:104
Nathalie Munteanu
Det bästa av två världar. - En studie om kommunala självstyrande skolor som hybrider i det svenska utbildningssystemet.
90:-

08:103
Helena Öhrvall
De nya moderaterna? Om moderaternas socialpolitik i retorik och praktik under perioden 1999-2007
90:-

08:102
Lotta Valinder
Pengar är inte allt. En studie av fyra högstadieskolor i Mellansverige.
140:-

08:101
Niklas Andersson
De som fiskar efter makt. Om svensk fiskepolitik och intresseorganisationernas inflytande.
140:-

08:99
Andreas Ivarsson
Från Gudrun till Per. Om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring
140:-

08:98
Lars Johansson
Tjänsteförseelse - Disciplinansvar och påföljder i rättspraxis
140:-

08:97
Mathias Henriksson
Arenapolitik på 2000-talet. Om kommuner som bestämmer sig för att satsa på en ny idrotts- och evenmangsarena.
140:-

08:96
Staffan Kling
Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum
140:-

07:95
Andreas Gustavsson och Stefan Laang
Prat och handling - en studie om kommunernas pensionsredovisning
140:-

07:94
Osvaldo Salas
Miljöhänsyn lönar sig. Samhällsekonomiska följder av luftföroreningsminskningen i två peruanska städer: En cost-benefit-analys
90:-

07:93
Marie Persson
Lojalitet & Konflikt – En studie av förstalinjenchefens delade lojalitet inom hemtjänsten 
90:-

07:92
Emil Gustafsson och Michael Nilsson
Varför bäst i klassen? - En jämförande studie av högstadieskolor i Göteborg
90:-

07:91
Adrian Nählinder
Nej, gudskelov. Om (förekomsten av) styrning och påverkan av hur professionella organisationer arbetar med högskolans tredje uppgift.
90:-

07:90
Osvaldo Salas
Rörligheten på arbetsmarknaden bland invandrare. En litteraturöversikt
90:-

07:89
Daniel Bernmar
Aktörer, nätverk och spårvagnar - En studie i organiserandet av ett trafikpolitiskt projekt
90:-

07:88
Viveka Nilsson
Genusperspektivet vid Sahlgrenska akademin
90:-

06:87
Lena Lindgren
Arbetsmarknadspolitik "på det nedersta trappsteget"
En utvärdering av projekt ENTER
90:-

06:86
Sara Brorström
Något utöver det vanliga - en studie av sex kommunala projekt
140:-

06:85
Jane Backström
Inget är för evigt - en studie av sextimmarsdagen i Kiruna
140:-

06:84
Pierre Donatella
Bra och dåliga årsredovisningar - En studie om kvalitetsskillnader
140:-

06:83
Vicki Johansson red.
Tillsynens mångfasetterade praktik inom det sociala och hälso- och sjukvårdsområdet
140:-

06:82
Anders Björnsson
Max Weber - inblickar i en tid och ett tänkande
90:-

06:81
Alexander Baena
Varför slösas det samtidigt som det sparas? - en studie om budgetproblematik i kommunal verksamhet
90:-

06:80
David Karlsson
Den svenska borgmästaren. Kommunstyrelsens ordförande och den lokala demokratin.
140:-

05:79
Kerstin Bartholdsson
Tre nyanser av grönt: Om betydelsen av kommunala miljöchefers personliga engagemang för miljön
140:-

05:78
Björn Brorström, Stellan Malmer, Viveka Nilsson
Varför tillväxt i kommuner? En studie av nyckelaktörers uppfattningar
90:-

05:77
Thomas Vilhelmsson
Kommunala pensionsavsättningsbeslut
90:-

05:76
Henry Bäck, Folke Johansson & Adiam Tedros
Ledarskap och lokalsamhälle i lokal politik – Fyra politiska initiativ i Göteborg och Stockholm i komparativ belysning
140:-

05:75
Östen Ohlsson & Björn Rombach
Den friska organisationen
90:-

05:74
Henry Bäck, Nina Granqvist, Siv Sandberg, Sundback
Svenskt och finskt i kommunerna
140:-

05:73
Charlotta Ekman
Varför görs det ris i Åhus? Om mötet mellan näringslivspolitik och etableringsstrategi
140:-

05:72
Sven Siverbo (red.)
Evolutionsteori för offentliga organisationer
140:-

05:71
Nazem Tahvilzadeh
Minoritetsmedier i Göteborgs Stad. En studie om integration, makt och icke-beslut i stadspolitiken
140:-

05:70
Sven Siverbo
Inkomstutjämning och kommunalekonomiska incitament
90:-

05:69
Andreas Ivarsson
På väg mot paradoxala resultat? En studie av möjligheter till ökad handlingskraft genom resultatstyrning av sektorsövergripande frågor inom statsförvaltningen med jämställdhetspolitiken som exempeln
140:-

05:68
Sofie Cedstrand
Idealism till salu? Om ideella organisationers strategival och dess demorkatiska betydelse
140:-

04:67
David Karlsson & Carina Andersson
84% män. Kvinnor och män i kurslitteraturen
90:-

04:66 Björn Brorström & Sven Siverbo
Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonialisering och självständighet
90:-

04:65 Anders Falk
Varför lyckades Geriatriken? En fallstudie av två verksamhetsområdens implementering av balanserad styrkort inom hälso- och sjukvården
140:-


04:64 Daniel Lindin & Josip Mrnjavac
Varför blir det detta pris? En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser
90:-

04:63
Elisabeth Ravenshorst
Den sensuella organisationen . Ett perspektiv på kommuner och dess chefskap
140:-

04:62 Katrin Söderlind
Målstyrning av grundskolan. En fallstudie i Partille kommun
90:-

04:61
Henry Bäck och Maritta Soininen
Politisk annonsering eller nätverkande? Uppföljning och utvärdering av partiernas särskilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val
140:-

04:60
Anette Gustafsson
Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk kommuanpolitik
140:-

04:59 Henry Bäck
Av de många ett. Västra Götlandsregionens politiker. Partipolitiska och territoriella skiljeliner Göteborg: Förvaltningshögskolan
140:-

04:58 Tobias Johansson
Kollision eller konfirmation?-Ett möte mellan transaktionskostnadsteorin och kommunal äldreomsorg
140:- 

04:57
Anna Berg och Charlotta Fagring
Internationella reglers påverkan på kommunal redovisning
-Ett resultat av anpassning eller anpassning som ett resultat
140:-

04:56
Aida Alic och Pernilla Wallén
Centralisera mera? Hur organiseras inköpsfunktionen i en kommun för en bättre efterlevnad av LOU?
140:-

03:55
Mats Lindblad
Perspektiv på europeisk integration i svensk riksdag. Jämförande analyser av riksdagsdebatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2003 angående överlåtelse av beslutsrätt till EG/EU
140:-

03:54
Mia Davidsson
Kommunala upphandlare-En studie om hur de fattar beslut
60:-

03:53
Mats Bengtsson
Kvinnor och Män i lokalpolitiken
60:-

03:52
Peter Arkevåg, Björn Brorström, Carina Andersson och Tobias
Johansson
För bra för för få - Årsredovisningar inom staten
60:-

03:51
Johan Berlin och Eric Carlström
Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats exra finansiellt stöd av staten
60:-

03:50 Roger Andersson
Praktisk kommunal upphandling
60:-

03:49 Carina Andersson med flera
Intervjuer
60:-

03:48
Kajsa Värna och Birgitta Örnfelt
Långlivade förvaltningschefer - strateger som verkar utan att synas
60:-

02:47
Paula Rodrigo Blomqvist
Från assimilation till separation
Den finska invandrargruppens krav på finskspråkig undervisning

(lic-uppsats)
60:-

02:46
Henry Bäck, Gunnar Gjelstrup, Folke Johansson och Jan Erling Klausen (red)
Lokal politik i storstad - stadsdelar i skandinaviska storstäder
60:-

02:45
Lena Andersson-Felé
När gamla vårdar ännu äldre ...
(lic-uppsats)
60:-

02:44
Björn Brorström och Sven Siverbo
Framgångsrik vändning
60:-

02:43
Ann-Charlotte Bengtsson och Eva-Britt Pettersson
Modell för kvalitetsmätning inom äldreomsorgen
— Finns det något samband mellan kvalitet och kostnad?
60:-

02:42
Joacim Rydmark
Beslut under osäkerhet - En experimentell mikrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamiska miljöer
(lic-uppsats)
60:-

02:41 Anna Holmqvist
Beslutsprocesser och investeringskalkyler i fastighetsbranschen.
En jämförelse mellan allmännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag

60:-

02:40 Carina Andersson
Tidens ekonomi
60:-

02:39 Patrik Johansson
Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor
(lic-uppsats)
60:-

02:38 Conny Pettersson
från Global idé tilll lokal praktik
- Om näringspolitik för hållbar utveckling

(Lic-uppsats)
60:- 

02:37 Gustaf Kastberg
Omsorg om Marknaden - En studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och förändras
(Lic-uppsats)
60:-

01:36 David Karlsson
Sveriges kommunala kulturpolitiker
60:-

01:35
Anders Björnsson
Systemskiften - En explorativ essä
60:-

01:34
Henry Bäck, Sven Siverbo och Björn Brorström
Ny politisk organisation i Härryda och Stenungsund
60:-

01:33
Maria Palm
Maxtaxa - en studie av nytt avgiftssystem inom den kommunala barnomsorgen
60:-

01:32
Alexandra Jönsson
Den sociala dialogen i EU och jämställdheten i Europa
60:-

01:31
Björn Brorström och Pär Falkman
Kommunal redovisning - teoriutveckling
60:-

01:30
Niklas Theodorsson
Det lokalas uppror - Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin
(Lic-uppsats)
60:-

00:29
Theresa Larsen
Kommunerna som arbetsgivare
60:- 

00:28 Björn Brorström
Kommunalekonomen - några funderingar om förutsättningar, förhållningssätt och professionell utveckling
60:-

00:27
Östen Ohlsson & Björn Rombach
Organisationspyramiden och Buridans Åsna - en lagon teori
60:-

00:26 Jenny Svärd
Bestående nätverk — en studie av den sociala dimensionens betydelse (Lic-uppsats)
60:-

00:25
Lillemor Bergman och Virginia Leinen
Ekonomisk information i vården — en studie om styrmodellens påverkan på förhållningssättet till ekonomisk information
60:-

00:24
Rolf Solli, Peter Demediuk and Rob Sims
Chief Finance Officer in local government — Sweden vs Australia
60:-

00:23
J. Henrik Bergström
Hur ölskatterna sänktes — Om lobbning, pilsner och pluralism
(Lic-uppsats)
60:-

99:22
Björn Brorström
Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling
60:-

99:21
Ylva Mühlenbock
När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan
(Lic-uppsats)
60:-

99:20
Malgorzata Erikson
Frihet inom rollen - den politiska ledningens betydelse för en kommuns utveckling i ett längre perspektiv
(Lic-uppsats)
60:-

99:19
Sven Siverbo
Kommuner och ekonomisk kris - en studie av kommuner som sökt extra finansiellt stöd av staten
60:-

99:18
Pär Falkman
Statlig redovisning ur två perspektiv
60:-

98:17
Anette Gustafsson, David Karlsson och Paula Rodrigo Blomqvist
Forskning att räkna med - tre kvantitativa studier om den lokala demokratins förutsättningar
60:-

98:16
Katarina Orrbeck
Finansiella rapporter och ekonomiska krav - politikernas perspektiv
60:-

98:15 Björn Brorström och Rolf Solli
Ekonomistyrning har betydelse
60:-

98:14
Björn Rombach
Nöjdhetsmätningar - en kritisk granskning av attitydundersökningar i sjukvården
60:-

98:13
Björn Brorström, Henry Bäck, Sven Siverbo och Annika Svensson
Ingen nämnd - Stenungsunds modell för vitaliseringa av kommunalpolitiken
60:-

98:12
Henry Bäck och Folke Johansson
Politisk decentralisering i skandinaviska storstäder
60:-

98:11
Sven Siverbo
Kapacitet att handla?
Om politisk styrning och omprövning av verksamhet på lokal nivå

(Lic-uppsats)
60:-

97:10
David Karlsson
Kommunerna och rättvisan
60:-

97:9
Patrik Johansson och Jonas Persson (redaktörer)
KommunAktuellt nummer 5 1997 — sju betraktelser
60:-

97:8
Björn Brorström och Bo Hallin
Varför är kommuner framgångsrika? En studie av framgångens kännetecken och orsaker
60:-

97:7
Östen Ohlsson och Björn Rombach
Res pyramiderna
OBS! SLUTSÅLD. Intresserade hänvisas till "Res pyramiderna - Om frihetsskapande hierarkier och tillplattningens slaveri." Boken utges av Svenska Förlaget och kan beställas per e-post

97:6 Hasse Ekstedt och Stellan Malmer
Ränta är priset för att vänta -En analys av den kommunala kalkylräntan
60:-

97:5 Björn Brorström, Rolf Solli och Östen Ohlsson
Minihandbok i utvärdering
60:-

96:4
Anna Cregård och Patrik Johansson
89 % män — Vem skriver kurslitteraturen?
60:-

96:3 Rolf Solli
Kommunalekonomen i imperfektum, presens, futurum eller i cyberspace
OBS! SLUTSÅLD. Intresserade hänvisas till " "Lågmäld styrning - perspektiv på kommunala ekonomers yrkesroll" Boken utges av SNS och kan beställas på www.sns.se

96:2
Henry Bäck och Maritta Soininen
Invandrarna, demokratin och samhället
60:-

96:1
Björn Brorström och Björn Rombach
Kommunal förändringsobenägenhet
60:-

Beställ rapporter

Beställningar av rapporter 
ur rapportserien skickas
via e-post till
david.karlsson@spa.gu.se

Redaktion

Frågor om rapportserien riktas till dess redaktör
David Karlsson

Redaktionsråd:

Carina Abramson Löfström
Gregg Bucken-Knapp
Emma Ek Österberg
Vicki Johansson
David Karlsson
Gustaf Kastberg
Lena Lindgren
Stig Montin
Björn Rombach
Iwona Sobis
Osvaldo Salas
Mette Sandoff
Rolf Solli
Patrik Zapata

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2020-05-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?