Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stig Montin

Professor

Stig Montin
Professor
stig.montin@spa.gu.se
031-786 6477

Rumsnummer: A304
Postadress: Box 712, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 41123 Göteborg


Förvaltningshögskolan (Mer information)
Box 712
405 30 Göteborg
www.spa.gu.se
spa@spa.gu.se
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 411 23 Göteborg

Om Stig Montin

Bakgrund

  • Disputerade i statsvetenskap år 1993 vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  • Blev docent 1999 samt professor 2007 vid Örebro universitet.
  • Sedan 2012 professor i offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning vid Förvaltningshögskolan.
     

Under årens lopp har jag utvecklat kurser, undervisat på alla nivåer inom ämnet statskunskap och offentlig förvaltning, haft uppdrag som studierektor, bedrivit forskning med uteslutande extern finansiering samt varit verksam i samverkan med det omgivande samhället.

Ett flertal forsknings-projekt har genomförts tillsammans med forskare i övriga nordiska länder. Jag har vidare varit forskningsledare/föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) och Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling, båda vid Örebro universitet.

Forskningsintresse
Mitt huvudsakliga empiriska forskningsfält har varit och är kommuner och regioner, ofta i ett nordiskt komparativt perspektiv. De övergripande problemställningarna rör framför allt demokrati och styrning inom olika politikområden.

För närvarande sysslar jag mest med frågor som rör hållbar stads- och regionutveckling samt kommunerna i ett flernivåperspektiv. Det gäller både idéutveckling och faktiskt förd politik.

Jag är också särskilt intresserad av att forma och genomföra forskningsprojekt i samarbete med forskare från andra discipliner.

Pågående projekt
Verksam som forskare och projektledare inom Mistra Urban Futures i Göteborg i pilotprojektet "Flernivåstyrning: Beslutprocesser för hållbar stads- och regionutveckling". Mer information (extern länk).

Undervisning
På grundnivå och avancerad nivå är jag framför allt handledare och examinator för kandidat-, magister- och masteruppsatser inom området offentlig politik och förvaltning.

Inom forskarutbildningen är jag handledare och undervisar på en del kurser. Några kurser jag medverkar i på grundnivå och avancerad nivå är Demokrati och ledarskap i ett flernivåsystem, Implementering och utvärdering samt Vetenskapsteori och metod.

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är något som genomsyrat mitt arbete under många år. Det har varit i form av bland annat medverkan i statliga utredningar och olika referensgrupper, utbildning för kommunala tjänstemän och samarbete med tjänstemän kring olika projekt. Inom ramen för arbetet som projektledare vid Mistra Urban Futures sker samverkan med politiker och tjänstemän inom Göteborgsregionen.

I ett Pilotprojekt om flernivå- och samverkansstyrning formas kunskap gemensamt av forskare från olika discipliner och tjänstemän/experter. Detta kallas ibland för transdisciplinär forskning.


Publikationer

Monografier
Montin, Stig (2002), Moderna kommuner. Malmö: Liber (3:e upplagan 2007).

Bokkapitel
Montin, Stig (2011), ”Swedish local government in multi-level governance”, i Eline Van Bever, Herwig Reynaert & Kristof Steyers (eds.) The road to Europe. Main street or backward alley for local governments in Europe? Vanden Broele Publishers, Brugge.

Åström, Joachim – Anna Carola Freschi & Stig Montin (2010), ”Electronic and Representative Democracy: A happy couple?”, pp 35-51 in Amnå, Erik (ed.) New Forms of citizen Participation. Normative Implications. Baden-Baden: NOMOS.

Montin (2010), ”Kommunerna och flernivåstyrningen inom EU. Inflytande, anpassning eller inbäddning”, ss 121-147 i Tallberg, Pontus & Marie-Louise von Bergmann-Winberg (red), Flernivåstyrning – framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Region Skåne, Regionplanekontoret, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Montin, Stig & Gun Hedlund (2009), "Governance som interaktiv samhällsstyrning - gammalt eller nytt i forskning och politik?", i
Montin, Stig & Gun Hedlund (2009), "Den samtida samhälls-styrningen: både kontinuitet och förändring", i Hedlund, Gun & Stig Montin (red.), Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic Press.

Montin, Stig (2009), ”Klimatpolitik och kommunerna”, kap. 2 i Elander, Ingemar & Ylva Uggla (red), Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus.

Montin, Stig (2008), “Lokal politik”, kapitel i Bennich-Björman, Li & Paula Blomqvist (red.), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber.

Montin, Stig (2007), "Mobilising for Participatory Democracy? The case of democracy policy in Sweden", Chapter 13 in Zittel, Thomas & Dieter Fuchs (eds.), Participatory democracy and political participation. Can democratic reform bring citizens back in? London: Routledge.

Montin, Stig - Johan Mörck (2006), "Nätverk och samhällskontakter", s 187-208 i Mydkse, Per Kristen (red.) Skandinaviske regioner - plass for politikk? Oslo: Fagbokforlaget.

Montin, Stig (2006), "Från servicedemokrati mot ett medskapar-samhälle?", kapitel 8 i Jonsson, Leif (red) Kommunledning och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Montin, Stig (2005), "The Swedish Model: Many Actors and Few Strong Leaders", in Berg, Rikke & Nirmala Rao (eds), Transforming local political leadership. Houndmills: Palgrave Mcmillan.

Montin, Stig (2005), ”Delaktighet som demokrativärde”, s 53-58 i Andersson, Ann-Catrin & Ingemar Elander (red), Staden som livsmiljö. Vision och verklighet. Slutrapport från ett forskningsprogram. Örebro: Örebro universitet, Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie: 59.

Montin, Stig (2005), ”Vardagsmakare och brobyggare”, i Spelet om staden. Formas Fokuserar. Stockholm: Formas.

Montin, Stig - Anders Edlund (2002), "Nya former för barnomsorgen i Sverige", i Kettunen, Pekka (red) Den nordiska välfärdsmodellen i förändring. Åbo: Åbo Akademi.

Montin, Stig - Erik Amnå (2002), "Zakon o lokalnoj samoupravi i reforma lokalne samouprave u Svedskoj", i Uporedna iskustva. Lokalnih samouprava. Beograd: Magna Agenda. s 89-109.

Montin, Stig (2000), "A Conceptual Framework". In Amnå, E. & S. Montin, eds. Towards a New Concept of Local Self-government? Local government Development in Comparative Perspective. Oslo: Fagboksforlaget.

Montin, Stig - Erik Amnå (2000), "Local Government Act and Municipal Renewal in Sweden", In Amnå, E. & S. Montin, eds. Towards a New Concept of Local Self-government? Local government Development in Comparative Perspective. Oslo: Fagboksforlaget.

Artiklar
Karlsson, David & Stig Montin (2013) "Solving Municipal Paradoxes: Challenges for Swedish Local Democracy". Panorama - Insights into Asian and European Affairs 2/2012, pp.125-136.

Montin, Stig (2009), “Continuity, Change and Challenges in Municipal Governance in Sweden”, Newsletter of the Institute of Public Governance and Management, 30/09 2009. http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=531&idissue=47

Montin, Stig (2006) "Demokrati på entreprenad. En fallstudie av demokratiutveckling i Västerås kommun", Kommunal ekonomi och politik, Volym 10, Nummer 1, s. 39-74.

Montin, Stig (2007), ”Kommunerna och klimatpolitiken – ett exempel på tredje generationens politikområden”, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 109, nr 1, s. 37-57.

Montin, Stig (2005), "Public sector reform and changes in employment relations in Sweden", International Labour Brief. Vol. 3, No 5 /www.kli.re.kr Korea Labor Institute (in Korean).

Montin, Stig & Johan Mörck (2001), "Regionpolitiker i Skandinavien. Kontakter och representationsstilar", Kommunal ekonomi och politik, Volym 5, Nummer 4. ss 7-34.

Montin, Stig (2000), "Between fragmentation and coordination: The changing role of local government in Sweden". Public Management Vol 2. Issue 1, 2000. pp 1-23.

Kleven, Terje, Floris, Toini, S. - Mikael Granberg, Stig Montin, Olaf Rieper och Signy Irene Vabo (2000) "Renewal of local governance in Scandinavia: Effects for local politicians". Local Government Studies, Vol. 26. No 2. Summer 2000, pp. 93-116.

Rapporter
Montin, Stig, Renée Andersson & Monika Persson (2009), Det lokala politiska förtroendet. Bilder från fem kommuner. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie, Rapport nr 62.

Hall, Patrik & Stig Montin (2007), Governance Networks and Democracy at regional and local government level in Sweden. Roskilde: Roskilde University, Centre for democratic network governance. Working Paper Series. Working Paper 2007:9.

Montin, Stig (2006), Politisk styrning och demokrati i kommunerna. Åtta dilemman i ett historiskt ljus. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet Brytpunkt. Politikens roll i framtiden.

Montin, Stig (2004), Vardagens konkreta politik. Uppföljning av medborgarförslag i fullmäktige. Rapport till Justitiedepartementet, 2004-03-08.

Senaste publikationer

Politik och juridik inom offentlig upphandling
Stig Montin, Jörgen Hettne
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Inledning: Kommunen i EU
Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren, Maria Strömvik
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Inledande text i tidskrift 2018
Inledande text i tidskrift

Projectification. The Trojan horse of local government
Stig Montin
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Recension 2018
Recension

The politics and management of eldercare in flux – the case of Sweden
Stig Montin
COST Action on "Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef): 9-10 Mars 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The Institutionalization of Performance Scrutiny Regimes and Beyond: The Case of Education and Elderly Care in Sweden
Stig Montin, Vicki Johansson, Lena Lindgren
Koprić I., Wollman H., Marcou G. (Eds.) Evaluating reforms of local public and social services in Europe, Cham, Switzerland, Palgrave macmillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Functions of sustainability: exploring what urban sustainability policy discourse “does” in the Gothenburg Metropolitan Area
Nazem Tahvilzadeh, Stig Montin, Mikael Cullberg
Local Environment, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Statens styrning av kommunerna: en översikt över hur den har förändrats och diskuterats sedan 1940-talet
Stig Montin
Bilaga till Statskontorets rapport 2016:24, Statskontoret, Kapitel i rapport 2016
Kapitel i rapport

Contemporary local government administration in Sweden: Competences, roles and values among managers and middle managers in a changing context
Stig Montin, Vicki Johansson, Lena Lindgren
Paper presenterat vid COST Action LocRef, WG1, Bern, 30-31 mars 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 45

2018

Politik och juridik inom offentlig upphandling
Stig Montin, Jörgen Hettne
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Inledning: Kommunen i EU
Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren, Maria Strömvik
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Inledande text i tidskrift 2018
Inledande text i tidskrift

Projectification. The Trojan horse of local government
Stig Montin
Statsvetenskaplig Tidsskrift, Recension 2018
Recension

2017

The politics and management of eldercare in flux – the case of Sweden
Stig Montin
COST Action on "Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef): 9-10 Mars 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The Institutionalization of Performance Scrutiny Regimes and Beyond: The Case of Education and Elderly Care in Sweden
Stig Montin, Vicki Johansson, Lena Lindgren
Koprić I., Wollman H., Marcou G. (Eds.) Evaluating reforms of local public and social services in Europe, Cham, Switzerland, Palgrave macmillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Functions of sustainability: exploring what urban sustainability policy discourse “does” in the Gothenburg Metropolitan Area
Nazem Tahvilzadeh, Stig Montin, Mikael Cullberg
Local Environment, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Statens styrning av kommunerna: en översikt över hur den har förändrats och diskuterats sedan 1940-talet
Stig Montin
Bilaga till Statskontorets rapport 2016:24, Statskontoret, Kapitel i rapport 2016
Kapitel i rapport

Contemporary local government administration in Sweden: Competences, roles and values among managers and middle managers in a changing context
Stig Montin, Vicki Johansson, Lena Lindgren
Paper presenterat vid COST Action LocRef, WG1, Bern, 30-31 mars 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 45

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?