Till startsida
Webbkarta

Förvaltningshögskolans rapportserie

Följande rapporter är publicerade i Förvaltningshögskolans rapportserie och behandlar forskning i offentlig förvaltning.

16:139 Carl Odhnoff
Att förstå EBP - Översättningar av idén om en evidensbaserad praktik i den svenska socialtjänsten

16:138 Kerstin Bartholdsson och Ylva Norén Bretzer
Samordnad samverkan - En utvärdering av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

16:137 Hanna Hellgren
Mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker - Institutionella logiker i organiseringen av förskolan

15:136
Nazem Tahvilzadeh
Socialt hållbar stadsutveckling? Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad

15:135
Gustaf Kastberg
Ändamålsenlig organisering. Stadsdelsförvaltning, målkomplexitet och förändrad omvärld

15:134
Inga-Lisa Adler
Medskapardemokrati. Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt

15:133
Johan Sandén
Mer papper, klickare barn? Hur lärares administrativa arbete kan påverka kvaliteten i skolan.

15:132
Andreas Lundstedt
Styrmedlens outtalade politik. En studie av New Orleans kulturekonomiska landskap

15:131
Kristofer Johansson
Den svenska polisens yrkeskultur. En studie av polisstudenters utbildningslitteratur

14:130
Oliver Bjerhem och Peter Rundblom Andersson
Är ni med på noterna? En studie om kommunala redovisningsval och notavvikelser.

14:129
Anna Laurell och Jessicac Moström Axelfelt
The Socio-Economic Impacts of CSR. A Case Study of Swedish-related Companies and Corporate Social Responsibility in Vietnam

14:128
Louise Holm och Osvaldo Salas
Investeringskalkyl och beslutsteori. Verktyg för beslutsfattande under osäkerhet.

13:127
Maja Rhodin Edlund
Where did all the women go? Representation of women and men in teh Standing Committees of the European Parliament

13:126
Erik Bergman
Interkommunal samverkan - en nödvändig lösning på kommunala utmaningar

13:125
Angelica Börjesson och Marcus Starcke
Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande.

12:124
Mats Bengtsson och David Karlsson
Demokratins svängrum. Lokalpolitikens roll i den specialreglerade verksamheten.
140:-

12:123
Osvaldo Salas
Samhällsekonomiska utvärderingar
90:-

12:122
Marcus Johansson
Den som jagar efter makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vis implementeringen av jaktpolitiska EU-direktiv.
140:-

11:121
Oskar Johansson
Lika men olika? - redovisning av effektivitet inom statliga myndigheter
140:-

11:120
Louise Skoog
Alla följer partilinjen - en studie om hur kommunpolitiker tolkar sitt mandat i praktiken.
140:-

10:119
Osvaldo Salas, César Villanueva och Rebecka Villanueva Ulfgard
Välfärdspolitik under utveckling i Mexico.
90:-

10:118
Petra Svensson
"Den nya svenskinspirerade föräldrapenningen har haft avsett verkan". - En studie av den tyska föräldraförsäkringens förändring ur ett jämställdhetsperspektiv
140:-

10:117
Andrea Egerlundh och Isabella Enbågen
När det ideella blir offentligt... eller när det offentliga blir ideellt
En jämförande studie om möjligheten till ansvarsutkrävande i governance tidevarv

140:-

10:116
Elin Jakobsson
Global Policy Making on Climate Refugees - What is the Problem?
90:-

10:115
Sara Bansmann
Bör staten försvara sig mot sina antagonister? Moderaternas och Socialdemokraternas ställningstaganden i FRA-frågan.
90:-

10:114
Margareta Lundberg Rodin
Chefer i korstryck. Att hantera krav i politiskt styrda organisationer.
140:-

10:113
Moa Aronsson
Medfinansiering. Om relationen melaln stat och kommun i infrastrukturprojekt.
90:-

10:112
Richard Vahul
På väg mot en förbättrad kommunal redovisning - konsekvenser av ett förändrat balanskrav
140:-

09:111
Osvaldo Salas
Från utvandringsland till invandringsland.
En analys av migrationsströmmar till och från Chile

90:-

09:110
David Ljung
Dores Network Management Matter? The Coordination of Integration Policy Delivery at the Local Level in Sweden
140:-

09:109
Johan Strömblad
Kan nätverksstyrning förenas med folkstyre? Stadsbyggnad, governance och demokrati i planeringen av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg
90:-

09:108
Gustaf Rönneklev
Att kasta pengar i sjön? En undersökning av nystartsjobbens direkta undanträngningseffekter.
90:-

09:107
Adiam Tedros
Lokala krisaktörer - Katastrofvolontärer eller profitörer? Den lokala krishanteringen i två kommuner under stormarna Gudrun och Per.
140:-

08:106
Annika Berggren
Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer - en studie av faktorer som leder till framgång
140:-

08:105
Christina Alvelins och Gabriella Sjöman
Vem tar ansvar för de nollplacerade? Om rehabilitering och försörjning för sjuka utan inkomst
140:-

08:104
Nathalie Munteanu
Det bästa av två världar. - En studie om kommunala självstyrande skolor som hybrider i det svenska utbildningssystemet.
90:-

08:103
Helena Öhrvall
De nya moderaterna? Om moderaternas socialpolitik i retorik och praktik under perioden 1999-2007
90:-

08:102
Lotta Valinder
Pengar är inte allt. En studie av fyra högstadieskolor i Mellansverige.
140:-

08:101
Niklas Andersson
De som fiskar efter makt. Om svensk fiskepolitik och intresseorganisationernas inflytande.
140:-

08:99
Andreas Ivarsson
Från Gudrun till Per. Om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring
140:-

08:98
Lars Johansson
Tjänsteförseelse - Disciplinansvar och påföljder i rättspraxis
140:-

08:97
Mathias Henriksson
Arenapolitik på 2000-talet. Om kommuner som bestämmer sig för att satsa på en ny idrotts- och evenmangsarena.
140:-

08:96
Staffan Kling
Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum
140:-

07:95
Andreas Gustavsson och Stefan Laang
Prat och handling - en studie om kommunernas pensionsredovisning
140:-

07:94
Osvaldo Salas
Miljöhänsyn lönar sig. Samhällsekonomiska följder av luftföroreningsminskningen i två peruanska städer: En cost-benefit-analys
90:-

07:93
Marie Persson
Lojalitet & Konflikt – En studie av förstalinjenchefens delade lojalitet inom hemtjänsten 
90:-

07:92
Emil Gustafsson och Michael Nilsson
Varför bäst i klassen? - En jämförande studie av högstadieskolor i Göteborg
90:-

07:91
Adrian Nählinder
Nej, gudskelov. Om (förekomsten av) styrning och påverkan av hur professionella organisationer arbetar med högskolans tredje uppgift.
90:-

07:90
Osvaldo Salas
Rörligheten på arbetsmarknaden bland invandrare. En litteraturöversikt
90:-

07:89
Daniel Bernmar
Aktörer, nätverk och spårvagnar - En studie i organiserandet av ett trafikpolitiskt projekt
90:-

07:88
Viveka Nilsson
Genusperspektivet vid Sahlgrenska akademin
90:-

06:87
Lena Lindgren
Arbetsmarknadspolitik "på det nedersta trappsteget"
En utvärdering av projekt ENTER
90:-

06:86
Sara Brorström
Något utöver det vanliga - en studie av sex kommunala projekt
140:-

06:85
Jane Backström
Inget är för evigt - en studie av sextimmarsdagen i Kiruna
140:-

06:84
Pierre Donatella
Bra och dåliga årsredovisningar - En studie om kvalitetsskillnader
140:-

06:83
Vicki Johansson red.
Tillsynens mångfasetterade praktik inom det sociala och hälso- och sjukvårdsområdet
140:-

06:82
Anders Björnsson
Max Weber - inblickar i en tid och ett tänkande
90:-

06:81
Alexander Baena
Varför slösas det samtidigt som det sparas? - en studie om budgetproblematik i kommunal verksamhet
90:-

06:80
David Karlsson
Den svenska borgmästaren. Kommunstyrelsens ordförande och den lokala demokratin.
140:-

05:79
Kerstin Bartholdsson
Tre nyanser av grönt: Om betydelsen av kommunala miljöchefers personliga engagemang för miljön
140:-

05:78
Björn Brorström, Stellan Malmer, Viveka Nilsson
Varför tillväxt i kommuner? En studie av nyckelaktörers uppfattningar
90:-

05:77
Thomas Vilhelmsson
Kommunala pensionsavsättningsbeslut
90:-

05:76
Henry Bäck, Folke Johansson & Adiam Tedros
Ledarskap och lokalsamhälle i lokal politik – Fyra politiska initiativ i Göteborg och Stockholm i komparativ belysning
140:-

05:75
Östen Ohlsson & Björn Rombach
Den friska organisationen
90:-

05:74
Henry Bäck, Nina Granqvist, Siv Sandberg, Sundback
Svenskt och finskt i kommunerna
140:-

05:73
Charlotta Ekman
Varför görs det ris i Åhus? Om mötet mellan näringslivspolitik och etableringsstrategi
140:-

05:72
Sven Siverbo (red.)
Evolutionsteori för offentliga organisationer
140:-

05:71
Nazem Tahvilzadeh
Minoritetsmedier i Göteborgs Stad. En studie om integration, makt och icke-beslut i stadspolitiken
140:-

05:70
Sven Siverbo
Inkomstutjämning och kommunalekonomiska incitament
90:-

05:69
Andreas Ivarsson
På väg mot paradoxala resultat? En studie av möjligheter till ökad handlingskraft genom resultatstyrning av sektorsövergripande frågor inom statsförvaltningen med jämställdhetspolitiken som exempeln
140:-

05:68
Sofie Cedstrand
Idealism till salu? Om ideella organisationers strategival och dess demorkatiska betydelse
140:-

04:67
David Karlsson & Carina Andersson
84% män. Kvinnor och män i kurslitteraturen
90:-

04:66 Björn Brorström & Sven Siverbo
Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonialisering och självständighet
90:-

04:65 Anders Falk
Varför lyckades Geriatriken? En fallstudie av två verksamhetsområdens implementering av balanserad styrkort inom hälso- och sjukvården
140:-


04:64 Daniel Lindin & Josip Mrnjavac
Varför blir det detta pris? En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser
90:-

04:63
Elisabeth Ravenshorst
Den sensuella organisationen . Ett perspektiv på kommuner och dess chefskap
140:-

04:62 Katrin Söderlind
Målstyrning av grundskolan. En fallstudie i Partille kommun
90:-

04:61
Henry Bäck och Maritta Soininen
Politisk annonsering eller nätverkande? Uppföljning och utvärdering av partiernas särskilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val
140:-

04:60
Anette Gustafsson
Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk kommuanpolitik
140:-

04:59 Henry Bäck
Av de många ett. Västra Götlandsregionens politiker. Partipolitiska och territoriella skiljeliner Göteborg: Förvaltningshögskolan
140:-

04:58 Tobias Johansson
Kollision eller konfirmation?-Ett möte mellan transaktionskostnadsteorin och kommunal äldreomsorg
140:- 

04:57
Anna Berg och Charlotta Fagring
Internationella reglers påverkan på kommunal redovisning
-Ett resultat av anpassning eller anpassning som ett resultat
140:-

04:56
Aida Alic och Pernilla Wallén
Centralisera mera? Hur organiseras inköpsfunktionen i en kommun för en bättre efterlevnad av LOU?
140:-

03:55
Mats Lindblad
Perspektiv på europeisk integration i svensk riksdag. Jämförande analyser av riksdagsdebatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2003 angående överlåtelse av beslutsrätt till EG/EU
140:-

03:54
Mia Davidsson
Kommunala upphandlare-En studie om hur de fattar beslut
60:-

03:53
Mats Bengtsson
Kvinnor och Män i lokalpolitiken
60:-

03:52
Peter Arkevåg, Björn Brorström, Carina Andersson och Tobias
Johansson
För bra för för få - Årsredovisningar inom staten
60:-

03:51
Johan Berlin och Eric Carlström
Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats exra finansiellt stöd av staten
60:-

03:50 Roger Andersson
Praktisk kommunal upphandling
60:-

03:49 Carina Andersson med flera
Intervjuer
60:-

03:48
Kajsa Värna och Birgitta Örnfelt
Långlivade förvaltningschefer - strateger som verkar utan att synas
60:-

02:47
Paula Rodrigo Blomqvist
Från assimilation till separation
Den finska invandrargruppens krav på finskspråkig undervisning

(lic-uppsats)
60:-

02:46
Henry Bäck, Gunnar Gjelstrup, Folke Johansson och Jan Erling Klausen (red)
Lokal politik i storstad - stadsdelar i skandinaviska storstäder
60:-

02:45
Lena Andersson-Felé
När gamla vårdar ännu äldre ...
(lic-uppsats)
60:-

02:44
Björn Brorström och Sven Siverbo
Framgångsrik vändning
60:-

02:43
Ann-Charlotte Bengtsson och Eva-Britt Pettersson
Modell för kvalitetsmätning inom äldreomsorgen
— Finns det något samband mellan kvalitet och kostnad?
60:-

02:42
Joacim Rydmark
Beslut under osäkerhet - En experimentell mikrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamiska miljöer
(lic-uppsats)
60:-

02:41 Anna Holmqvist
Beslutsprocesser och investeringskalkyler i fastighetsbranschen.
En jämförelse mellan allmännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag

60:-

02:40 Carina Andersson
Tidens ekonomi
60:-

02:39 Patrik Johansson
Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor
(lic-uppsats)
60:-

02:38 Conny Pettersson
från Global idé tilll lokal praktik
- Om näringspolitik för hållbar utveckling

(Lic-uppsats)
60:- 

02:37 Gustaf Kastberg
Omsorg om Marknaden - En studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och förändras
(Lic-uppsats)
60:-

01:36 David Karlsson
Sveriges kommunala kulturpolitiker
60:-

01:35
Anders Björnsson
Systemskiften - En explorativ essä
60:-

01:34
Henry Bäck, Sven Siverbo och Björn Brorström
Ny politisk organisation i Härryda och Stenungsund
60:-

01:33
Maria Palm
Maxtaxa - en studie av nytt avgiftssystem inom den kommunala barnomsorgen
60:-

01:32
Alexandra Jönsson
Den sociala dialogen i EU och jämställdheten i Europa
60:-

01:31
Björn Brorström och Pär Falkman
Kommunal redovisning - teoriutveckling
60:-

01:30
Niklas Theodorsson
Det lokalas uppror - Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin
(Lic-uppsats)
60:-

00:29
Theresa Larsen
Kommunerna som arbetsgivare
60:- 

00:28 Björn Brorström
Kommunalekonomen - några funderingar om förutsättningar, förhållningssätt och professionell utveckling
60:-

00:27
Östen Ohlsson & Björn Rombach
Organisationspyramiden och Buridans Åsna - en lagon teori
60:-

00:26 Jenny Svärd
Bestående nätverk — en studie av den sociala dimensionens betydelse (Lic-uppsats)
60:-

00:25
Lillemor Bergman och Virginia Leinen
Ekonomisk information i vården — en studie om styrmodellens påverkan på förhållningssättet till ekonomisk information
60:-

00:24
Rolf Solli, Peter Demediuk and Rob Sims
Chief Finance Officer in local government — Sweden vs Australia
60:-

00:23
J. Henrik Bergström
Hur ölskatterna sänktes — Om lobbning, pilsner och pluralism
(Lic-uppsats)
60:-

99:22
Björn Brorström
Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling
60:-

99:21
Ylva Mühlenbock
När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan
(Lic-uppsats)
60:-

99:20
Malgorzata Erikson
Frihet inom rollen - den politiska ledningens betydelse för en kommuns utveckling i ett längre perspektiv
(Lic-uppsats)
60:-

99:19
Sven Siverbo
Kommuner och ekonomisk kris - en studie av kommuner som sökt extra finansiellt stöd av staten
60:-

99:18
Pär Falkman
Statlig redovisning ur två perspektiv
60:-

98:17
Anette Gustafsson, David Karlsson och Paula Rodrigo Blomqvist
Forskning att räkna med - tre kvantitativa studier om den lokala demokratins förutsättningar
60:-

98:16
Katarina Orrbeck
Finansiella rapporter och ekonomiska krav - politikernas perspektiv
60:-

98:15 Björn Brorström och Rolf Solli
Ekonomistyrning har betydelse
60:-

98:14
Björn Rombach
Nöjdhetsmätningar - en kritisk granskning av attitydundersökningar i sjukvården
60:-

98:13
Björn Brorström, Henry Bäck, Sven Siverbo och Annika Svensson
Ingen nämnd - Stenungsunds modell för vitaliseringa av kommunalpolitiken
60:-

98:12
Henry Bäck och Folke Johansson
Politisk decentralisering i skandinaviska storstäder
60:-

98:11
Sven Siverbo
Kapacitet att handla?
Om politisk styrning och omprövning av verksamhet på lokal nivå

(Lic-uppsats)
60:-

97:10
David Karlsson
Kommunerna och rättvisan
60:-

97:9
Patrik Johansson och Jonas Persson (redaktörer)
KommunAktuellt nummer 5 1997 — sju betraktelser
60:-

97:8
Björn Brorström och Bo Hallin
Varför är kommuner framgångsrika? En studie av framgångens kännetecken och orsaker
60:-

97:7
Östen Ohlsson och Björn Rombach
Res pyramiderna
OBS! SLUTSÅLD. Intresserade hänvisas till "Res pyramiderna - Om frihetsskapande hierarkier och tillplattningens slaveri." Boken utges av Svenska Förlaget och kan beställas per e-post

97:6 Hasse Ekstedt och Stellan Malmer
Ränta är priset för att vänta -En analys av den kommunala kalkylräntan
60:-

97:5 Björn Brorström, Rolf Solli och Östen Ohlsson
Minihandbok i utvärdering
60:-

96:4
Anna Cregård och Patrik Johansson
89 % män — Vem skriver kurslitteraturen?
60:-

96:3 Rolf Solli
Kommunalekonomen i imperfektum, presens, futurum eller i cyberspace
OBS! SLUTSÅLD. Intresserade hänvisas till " "Lågmäld styrning - perspektiv på kommunala ekonomers yrkesroll" Boken utges av SNS och kan beställas på www.sns.se

96:2
Henry Bäck och Maritta Soininen
Invandrarna, demokratin och samhället
60:-

96:1
Björn Brorström och Björn Rombach
Kommunal förändringsobenägenhet
60:-

Beställ rapporter

Beställningar av rapporter 
ur rapportserien skickas
via e-post till
david.karlsson@spa.gu.se

Redaktion

Frågor om rapportserien riktas till dess redaktör
David Karlsson

Redaktionsråd:

Gregg Bucken-Knapp
Henry Bäck
Vicki Johansson
David Karlsson
Gustaf Kastberg
Lena Lindgren
Stig Montin
Björn Rombach
Iwona Sobis
Osvaldo Salas
Rolf Solli
Patrik Zapata

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?